Breek -新闻& &;杂志移动模板

     

Breek是一个移动新闻和杂志模板,适合新闻,博客,打破,作家,社区共享和更多。支持允许用户更容易地自定义模板的现代功能。

特性

 • 响应设计
 • 简单的编辑
 • 现代设计
 • 干净的设计
 • 干净代码
 • 字体太棒了
 • 谷歌字体
 • 有效的HTML5
 • 有效的CSS3
 • 好文档
 • 免费支持
 • 和更多…

页面

 • 家电网
 • 国内的博客
 • 单后
 • 单后画廊
 • 搜索结果
 • 作者页面
 • 手风琴
 • 按钮
 • 日历
 • 崩溃
 • 列表
 • 分页
 • 表格
 • 选项卡
 • 关于
 • 联系
 • 画廊
 • 定价表
 • 页面没有找到
 • 设置
 • 报名
 • 登录
 • 团队
 • 联系我们

学分

 • 字体谷歌
 • 字体太棒了
 • Materializecss
 • jQuery
 • Lightbox
 • 猫头鹰旋转木马
 • 庄严的弹出
 • Pexels

标签

评论